JADU

Ek KAMVALI bai ne ketlAk chokra chhedta hata
Kamvali : bhosdinao kai bolta nahi nahitar MOR banavi daish.
Chokra : MOR kevirite banavish jadu karine !!
Kamvali : Na GAND ma JADU ghali daish !!

No comments:

Post a Comment