SAM SAME

CHANDU POTANI GIRLFRIEND NE : MAF KARJE ME TANE KEHVANU BHULAI GAYU KE MA SAGAI THAI GAI CHHE !!??

GIRLFRIEND : KAI VANDHO NAHI AAV HU TANE MARA CHHOKRAV SATHE MALAVU !!!

No comments:

Post a Comment